News, Soldier
tubbot

บิดาแห่งสายน้ำทะเลเค็มทหารเรือไทย

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุล อาภาภร) ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ตามลำดับเชื้อพระวงศ์ พระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ศึกษาได้ทรงศึกษาชั้นต้นในพระบรมราชวัง โยมีอาจารย์ชื่อว่า อิศรพันธ์โสภร (พูน...

Read More