Police, Soldier
The different responsibilities of the police and the military.

ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของตำรวจและทหาร

ตำรวจและทหารเป็นอาชีพ ซึ่งต้องเสียสละตนเองเป็นอย่างมาก ทั้งการฝึกอันโหดหนักหน่วง , การเสี่ยงชีวิตของตนเองเพื่อให้ประชาชนและประเทศอยู่ในความสงบสุขปลอดภัย เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่า 2 อาชีพนี้มีความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ทหาร คือ ผู้ทำหน้าที่ ‘รบ’ จัดเป็นนักรบที่มีความแข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นผู้รักษาความมั่นคงรวมทั้งทะนุบำรุงประเทศของตนให้มีความสงบสุขปลอดภัย ตลอดจนเป็นกำลังรบพร้อมทำหน้าที่อื่นๆ ในยามสงคราม ทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น ‘รั้วของชาติ’ แต่หน้าที่ของทหารในความหมายของกฎกระทรวงกลาโหมจะมีหน้าที่หลักบัญญัติไว้หลายข้อ...

Read More